Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en behandelingen van praktijk Heuveling.

2. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als tussen alle betrokken partijen hierover schriftelijke overeenkomst is bereikt.

3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst diensten afneemt van praktijk Heuveling. Praktijk Heuveling: therapeute Monique Heuveling.

4. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van Cliënt tegen te gaan.

5. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Ook als praktijk Heuveling niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, blijven deze bepalingen wel van toepassing. Praktijk Heuveling heeft het recht om in alle gevallen de strikte naleving van de algemene voorwaarden te vragen.

7. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen wel volledig van toepassing. Praktijk Heuveling en de Cliënt zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming en beëindiging overeenkomst /behandeling

2. Praktijk Heuveling mag haar werkzaamheden opschorten als de Cliënt zich niet houdt aan zijn/haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. De Cliënt is gehouden de door praktijk Heuveling verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

3. Beëindiging van de overeenkomst/behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

4. Als de Cliënt voortzetting van de overeenkomst/behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen op eigen risico.

Artikel 3. Betaling

1. De Cliënt kent de tarieven die praktijk Heuveling hanteert en gaat daarmee akkoord.

2. Betaling gebeurt na afloop van ieder consult. Als praktijk Heuveling toestemming geeft om in afwijking hiervan het verschuldigde bedrag op andere wijze te voldoen, dan moet dit binnen 14 dagen na factuurdatum gebeuren, onder vermelding van het factuurnummer.

3. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

4. Klachten over facturen moeten schriftelijk worden ingediend bij praktijk Heuveling, binnen 8 dagen na factuurdatum. Gebeurt dit niet, dan worden klachten ter zake niet meer aanvaard en wordt de Cliënt geacht met de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

5. Als de Cliënt niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, dan is de Cliënt vanaf de 15e dag van rechtswege in verzuim tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Als de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen de gemaakte kosten ter incasso van het gedeclareerde bedrag voor rekening van de Cliënt. Eventuele gerechtelijke en executiekosten zullen ook op de Cliënt worden verhaald.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Praktijk Heuveling zal de overeenkomst/behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De therapie is naar zijn aard resultaatgericht, maar kan dit resultaat niet garanderen.

2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan praktijk Heuveling aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling, tijdig aan praktijk Heuveling wordt verstrekt. Praktijk Heuveling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat praktijk Heuveling is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Als praktijk Heuveling aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van praktijk Heuveling is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert in voorkomend geval.

4. Praktijk Heuveling is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Praktijk Heuveling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Worden bepaalde onderdelen van de behandeling door derden vervuld, dan is praktijk Heuveling voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van praktijk Heuveling.

Artikel 5. Klachtenregeling

1. Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de therapeute. In een persoonlijk gesprek wordt dan geprobeerd tot een oplossing te komen.

2. Als dit niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de beroepsvereniging  waarbij praktijk Heuveling aangesloten is. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 6. Huisregels en bejegening

1. De Cliënt kan een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte achterlaten, maar blijft zelf verantwoordelijk voor waardevolle spullen hierin. Praktijk Heuveling is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein.
2. De werkwijze voor de behandeling van de Cliënt wordt voorafgaand aan de uitvoering uitgelegd. Als er bezwaren bestaan tegen (een deel van) de geplande handelingen, dient de Cliënt dit direct aan te geven. Bezwaren vanwege geloofsovertuiging of persoonlijke voorkeuren voor behandeling moeten tijdens de eerste afspraak kenbaar gemaakt worden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het opstellen van het behandelplan.

3. De behandeling zal over het algemeen plaatsvinden in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeute en de cliënt aanwezig zijn. Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de Cliënt gevraagd worden.
4. De therapeute en de Cliënt zullen zich tegenover elkaar respectvol gedragen en ongewenste informaliteit achterwege laten. Als er toch een ongewenste situatie ontstaat, zal in overleg met de Cliënt doorverwijzing en/of beëindiging van de behandeling plaatsvinden. Praktijk Heuveling behoudt zich het recht voor om personen die zich aanstootgevend gedragen te verwijderen uit het pand.

5. Besproken onderwerpen worden vertrouwelijk behandeld. Praktijk Heuveling zal alleen contact onderhouden met (huis)arts, medisch specialist of verwijzer als hiervoor uitdrukkelijke mondelinge of schriftelijke toestemming van de Cliënt verkregen is.

6. Praktijk Heuveling zal de Cliënt doorverwijzen naar een collega, huisarts of specialist, als de behandeling bij praktijk Heuveling niet geëigend of toereikend is.

7. De Cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier, en kan daarvan een afschrift ontvangen binnen 14 dagen na het verzoek daartoe.

Artikel 7. Toepasselijk recht

1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Praktijk Heuveling - Leemkuilenweg 6b - 7872 PZ Valthe - info@praktijkheuveling.nl - 06-2555 1888

Licentienummer Zhong 181269005491 - Licentienummer RBCZ 509250R - KvK nr 001133293